عنوان پرسش :

هزينه دندان مصنوعى آلمانى اصل براى فك بالا بطور كامل چقدر ميباشد (تمامى دندانهاى فك بالا از بين رفته است)؟ آيا muck-up قبل از ساخت دندان دندان تهيه ميگردد و يا خير؟ من ميخواهم حتما موك آپ و يا وكس آپ تهيه شود. لثه هاى من نسبت به خط أفق صورت كمى زاويه دارند ( حدود سه ميليمتر طرف چپ پائين تر است) و ميبايد اين كجى لثه در ساخت دندان مصنوعى رعايت گردد كه اين ايراد مرتفع گشته و در نتيجه نك دندانها در خط أفق قرار گيرند. در مورد فك پائين ضمن ساخت روكش دندانها اين كجى مرتفع شده و نك دندانها افقى گشته اند.

12 مرداد 1397
هزينه دندان مصنوعى آلمانى اصل براى فك بالا بطور كامل چقدر ميباشد (تمامى دندانهاى فك بالا از بين رفته است)؟ آيا muck-up قبل از ساخت دندان دندان تهيه ميگردد و يا خير؟ من ميخواهم حتما موك آپ و يا وكس آپ تهيه شود. لثه هاى من نسبت به خط أفق صورت كمى زاويه دارند ( حدود سه  ميليمتر طرف چپ پائين تر است) و ميبايد اين كجى لثه در ساخت دندان مصنوعى رعايت گردد كه اين ايراد مرتفع گشته و در نتيجه نك دندانها در خط أفق قرار گيرند. در مورد فك پائين ضمن ساخت روكش دندانها اين كجى مرتفع شده و نك دندانها افقى گشته اند.
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی