آدامس بدون قند و پیشگیری از پوسیدگی دندان
آدامس بدون قند و پیشگیری از پوسیدگی دندان
  مطالعات باليني نشان داده‌اند که چنانچه پس از صرف غذا، به مدت 20 دقيقه، آدامس بدون قند جويده شود،…
کاهش مصرف قند
سازمان بهداشت جهانی، جدیدترین کتابچه راهنما در مورد میزان قند مصرفی را منتشر کرد
نقش مهم فدراسیون جهانی دندانپزشکی در انتشار کتابچه راهنمای جدید سازمان بهداشت جهانی در مورد قند مصرفی سازمان بهداشت جهانی،…