دندان های از دست رفته
دندان های از دست رفته
  آيا مي دانستيد که بطور ميانگين، 2 دندان يا بيشتر در بالغين 20 تا 64 ساله دچار پوسيدگي شده…