خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

آیاجراح ودنداپزشک که روی تابلو نزده کارایمپلنت میکند میتواندکارایمپلنت کند

آیاجراح ودنداپزشک که روی تابلو نزده کارایمپلنت میکند میتواندکارایمپلنت کند
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت