خدمات ما
بیشتر
دکتر مریم اعتصام

دکتر مریم اعتصام

دکتر مریم اعتصام

دندانپزشک کودکان
فارغ التحصيل دندانپزشكى در سال ١٣٨٦
با بيش از ١٢ سال سابقه درمانهاى تخصصى كودكان بدون آرامبخشى و بيهوشى

 

سیما دنت