کیس 1 | روت کانال دندان سه کاناله

تصاویر بعد از درمان

تصاویر قبل از درمان

عصب کشی ریشه دندان انحنا دار سه کاناله

دندانپزشک : دکتر ساسان ترابیان

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر