خدمات ما
بیشتر
درمان درد لثه

بیماری های دهان و دندان

به بیماری های عفونی پوسیدگی دندان ، آبسه دندان ، برفک دهان ، خشکی دهان ، ژنژیویت‌ ، لب شکری ، آفت‌ دهان‌ ، لوکوپلاکی ، سرطان دهان ، التهاب‌ زبان‌ ( گلوسیت‌ ) را شامل می شود را بیماری های دهان و دندان می گویند.

سیما دنت