لومینیرز در قیاس با لمینت های سنتی پوسته سرامیکی بسیار نازکی هستند که ضمن درد و ناراحتی اندک برای بیمار تراش دندان را هم کاهش می دهند. از سویی زیبایی عمری و طبیعی برای لبخند شما فراهم خواهند آورد.
چهارشنبه 21 مهر 1395
0