دندانهای نامرتب ضمن اینکه سبب افزایش جلب پلاک میکروبی و التهاب لثه می گردد با افزایش ورود باکتریها به گردش خون ریسک بروز ناراحتی های قلبی را افزایش می دهد. از جمله عوارض دیگر نامرتبی دندانها عبارتند از : سایش دندانها، شکستگی لبه دندان، آسیب مفصل فک
سه شنبه 12 آبان 1394
0