بلاگ های مرتبط با کانکر

ضایعات کانکر       

دلیل اصلی بروز ضایعات کانکر معلوم نیست ولی به عقیده برخی متخصصین، ضعف سیستم ایمنی بدن، میکروب ها و ویروس ها در بروز این ضایعات نقش دارند.

بیشتر