بلاگ های مرتبط با فسفر

پروتئین و دندان       

فسفر و پروتئین موجود در مواد غذایی سبب تقویت ساختار دندانها شده و از مینای دندان محافظت می نماید.

بیشتر