بلاگ های مرتبط با mouthguard

محافظ دهانی       

محافظ دهانی در هنگام وارد آمدن ضربه شدید به صورت، به عنوان ضربه گیر عمل می کند و سبب کاهش ریسک شکستگی دندان و آسیب به فکین، لب ها، زبان و دیگر بافت ه...

بیشتر