ویدیو های مرتبط با جایگزینی دندان

عوارض عدم جایگزینی دندانهای کشیده شده      (1394/04/18)

از دست رفتن دندانها در صورت عدم جایگزینی می تواند سبب بروز عوارضی گردد. رویش مضاعف دندانهای مقابل ممکن است سبب بروز تماس های نامطلوب با دندانهای دیگر...

بیشتر

پرسش و پاسخ های مرتبط با جایگزینی دندان

بیشتر