بلاگ های مرتبط با شیار و فرورفتگی عمیق دندان

سیلانت دندانی (شیار بند)       

سیلانت ها نوعی ماده دندانپزشکی هستند که با پوشاندن شیارها و فرو رفتگی های عمیق سطح جونده دندانهای خلفی از بروز پوسیدگی دندانی جلوگیری می کنند.

فیشور سیلانت، شیار بندی (شیارپوشی) دندانها، درزگیری مینای دندان       

شیارپوشی دندان روشی برای پیشگیری از بروز پوسیدگی دندان است. ما فقط یکبار صاحب دندان‌های آسیا می ‌شویم بنابراین فیشورسیلانت در کنار رعایت بهداشت دهان ...

بیشتر