طبق تحقیقات و پژوهش دندانپزشک اطفال که دارای مدارک معتبر علمی می باشند عواملی مانند: رژیم غذایی مناسب، رعایت بهداشت دندان و دهان ، فلوراید درمانی و فیشورسیلنت باعث کاهش یا کند کردن دوره ی پوسیدگی دندان و خرابی آن ها می شود که باید یا آن ها را تغییر دهند یا در درمان به کار گیرند.
 
0