تجویز آنتی بیوتیک پیش از درمان (پروفیلاکسی)

تجویز آنتی بیوتیک پیش از درمان (پروفیلاکسی)