آیا کسانی که دندان مصنوعی دارند می توانند از ایمپلنت استفاده کنند؟

آیا کسانی که دندان مصنوعی دارند می توانند از ایمپلنت استفاده کنند؟