آیا آب نمک برای دندان مفید است؟

آیا آب نمک برای دندان مفید است؟