چرا نباید از خلال دندان استفاده کنیم

چرا نباید از خلال دندان استفاده کنیم