نگهدارنده و ریتینر (پلاک) بعد از ارتودنسی: متحرک و ثابت

نگهدارنده و ریتینر (پلاک) بعد از ارتودنسی: متحرک و ثابت