بزاق دهان، بیش از آنچه در گذشته فکر می کردیم، دندانها را در برابر پوسیدگی محافظت می کند

بزاق دهان، بیش از آنچه در گذشته فکر می کردیم، دندانها را در برابر پوسیدگی محافظت می کند