امکان دارد بتوان با مواد بیوسرامیک، بیماری لثه را درمان نمود.

امکان دارد بتوان با مواد بیوسرامیک، بیماری لثه را درمان نمود.