آیا قرص پروبیوتیک از پوسیدگی دندانی جلوگیری می‌کند؟

آیا قرص پروبیوتیک از پوسیدگی دندانی جلوگیری می‌کند؟