تنفس از راه دهان در هنگام خواب ریسک پوسیدگی دندان را افزایش می دهد.

تنفس از راه دهان در هنگام خواب ریسک پوسیدگی دندان را افزایش می دهد.