بیماری لثه با افزایش ریسک ابتلا به آسم ارتباط دارد.

بیماری لثه با افزایش ریسک ابتلا به آسم ارتباط دارد.