عواملی که خاصیت آنتی باکتریال داشته باشند، کارآیی خمیر دندان را افزایش می دهند.

عواملی که خاصیت آنتی باکتریال داشته باشند، کارآیی خمیر دندان را افزایش می دهند.