بیماری پریودونتال با سرطان پستان مرتبط است.

بیماری پریودونتال با سرطان پستان مرتبط است.