مکانیسم میکروبی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی، توسط دانشمندان شناسایی شد.

مکانیسم میکروبی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی، توسط دانشمندان شناسایی شد.