استنشاق دود سیگار محیطی، ریسک پوسیدگی دندان در کودکان را دو برابر می کند.

استنشاق دود سیگار محیطی، ریسک پوسیدگی دندان در کودکان را دو برابر می کند.