استرس در دوران بارداری ریسک پوسیدگی دندانی در کودک را افزایش می دهد.

استرس در دوران بارداری ریسک پوسیدگی دندانی در کودک را افزایش می دهد.