بلاگ های مرتبط با ترکیبات جوش شیرین

دندان و جوش شیرین       

جوش شیرین بانام علمی اسیدکریستالین دی کربوکسیلیک سقید یک ماده آلی است که به شدت خاصیت ضد اسیدی دارد. فرمول ساده این ماده دربسیاری از مواد غذایی به عن...

بیشتر