اخبار مرتبط با استرپتوکوک

سیگار کشیدن فلور میکروبی دهان را تغییر می دهد.      (1395/02/08)

بالغ بر %75 سرطان های دهان با استعمال دخانیات مرتبط هستند. نتایج نشان داد که فلور میکروبی دهان افراد که سیگار می کشند با آنهایی که هیچ وقت سیگار نکشی...

بیشتر