اخبار مرتبط با غدد بزاقی

با ابریشم و سلولهای بنیادی میتوان غدد بزاقی تولید کرد.      (1394/06/07)

غدد بزاقی توانایی کمی جهت نوسازی خود دارند که این امر لزوم درمان­های نوین مبتنی بر سلول­های بنیادی را بیش از پیش آشکار می­کند. در نتیجه این درمان­ها،...

بیشتر