اخبار مرتبط با تنفس دهانی

تنفس از راه دهان در هنگام خواب ریسک پوسیدگی دندان را افزایش می دهد.      (1394/12/05)

پوسیدگی و سایش دندان در دهان افرادی که از راه دهان تنفس می کنند، بیشتر ایجاد می شود و در واقع تنفس دهانی از عوامل سببی بیمارهای دندانی مانند سایش ان...

بیشتر