اخبار مرتبط با استرپتوکوک موتانس

نقش موسین های بزاق در پیشگیری از پوسیدگی دندان      (1394/02/15)

بزاق دندان ها را در برابر اثرات سوء میکروب پوسیدگی زای دندانی یعنی استرپتوکوک موتانس محافظ می­کنند.

به اشتراک گذاری میکروب مولد پوسیدگی دندان در میان کودکان و خانواده ‌های آنان      (1395/04/10)

استرپتوکوک موتانس میکروب اصلی است که اغلب با پوسیدگی دندانی همراه است و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود.

بیشتر