%60 مسواکهایی که در سرویسهای بهداشتی و یا حمام نگهداری میشوند، آلوده به ماده مدفوعی است.

%60 مسواکهایی که در سرویسهای بهداشتی و یا حمام نگهداری میشوند، آلوده به ماده مدفوعی است.