موسین های بزاق از سطوح دندان در برابر تجمع میکروب های پوسیدگی زا محافظت می­ کنند

موسین های بزاق از سطوح دندان در برابر تجمع میکروب های پوسیدگی زا محافظت می­ کنند