عفونت دندانی درمان نشده با افزایش ریسک بیماری قلبی همراه است.

عفونت دندانی درمان نشده با افزایش ریسک بیماری قلبی همراه است.